Żłobek

Żłobek

Zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów żłobka i zarządzania placówką.

Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się. Tworzy warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności, Kształtuje postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym. Stwarza atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i żłobkowym.

Jest dynamiczny w stosunku do zmieniających się warunków np. czasu pracy, rodzaju żywienia, formy pracy z małym dzieckiem, zajęć dodatkowych.

Praca z rodzicami

- przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, - informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,
- włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz żłobka,
- szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
- tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka,
- promowanie placówki w środowisku lokalnym,
- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
- ukazanie żłobka jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych żłobka i środowiska rodzinnego,

- formy współpracy z rodzicami:

  1. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
  2. "dni otwarte" dla rodziców,
  3. organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
  4. konsultacje indywidualne,
  5. prowadzenie kącika dla rodziców( informacje, eksponowanie prac itp..),
  6. włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, żłobkowych,
  7. włączenie rodziców w pracę na rzecz żłobka,

 

Żłobek przyszłości ma do spełnienia wiele funkcji, od opiekuńczej, poprzez wychowawczą, socjalizującą, leczniczą aż do edukacyjnej. Dziecko w takiej placówce powinno czuć się niemal tak swobodnie jak w domu.

Wizja

Zapewnienie dzieciom atmosfery szczęśliwego dzieciństwa, stwarzając odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju każdego z nich. Postawienie na aktywność dzieci we wszystkich możliwych jej formach.

Zapisy

Przyjęcia dzieci do naszego Żłobka prowadzone są przez cały kalendarzowy rok, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do Żłobka jest wypełnienie: wniosku zgłoszenia dziecka do Żłobka Gminnego w Bobrownikach.

Szanowni Rodzice!

W załączniku została zamieszczona lista dzieci kontynuujących i nowo przyjętych do Żłobka Gminnego w Bobrownikach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.poz. 530) publikujemy listę dzieci przyjętych i kontynuujących do Żłobka Gminnego w Bobrownikach na rok szkolny 2020/2021.

Kodeks Żłobka

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W NASZYM ŻŁOBKU:

- jestem dzielny i nie płaczę w żłobku
- używam zaczarowanych słów: proszę, przepraszam, dziękuję
- słucham poleceń cioci
- nie krzyczymy, nie biegamy
- nie wystawiamy języka
- nie zabieram nikomu zabawek - bawię się zgodnie

 

- odkładam zabawki na wyznaczone miejsce
- sprzątam po skończonej zabawie
- nie biję kolegów
- ładnie zjadam posiłki- próbuję smaku wszystkich potraw
- podczas leżakowania odpoczywam - pozwalam też odpocząć innym
- dbam o swoją czystość - przestrzegam zasad higieny
- jestem gotowy do pomocy innym