Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku
w tym:

1) przebieg procesu udzielania świadczeń,
2 )rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,
3 )zadania i organizację Żłobka,
4) zadania i obowiązki pracowników,

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka.
2.Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Żłobka Gminnego w Bobrownikach
3.Statucie – należy przez to rozumieć Statut Żłobka Gminnego w Bobrownikach

§ 3.

1. Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną realizującą zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, powołaną Uchwałą Nr XIV/135/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 08 grudnia 2011 r.

2. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych dzieciom mieszkańców Gminy Bobrowniki.

§ 4.

Dyrektor Żłobka może określić w drodze zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych przez Żłobek.

§ 5.

1. Żłobek prowadzi dokumentację finansową i organizacyjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka.

§ 6.

1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, które obejmują swoim zakresem opiekę nad dziećmi od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2. Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.

3. Zadania Żłobka określa jego Statut.

§ 7.

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6,00 do 16,30

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

3. Dyrektor Żłobka określa w drodze zarządzeń:

1) czas oraz szczegółową organizację pracy Żłobka,

2) ilość grup organizacyjnych, ich strukturę wewnętrzną oraz obsadę etatową – w zależności od ilości dzieci w Żłobku.

4. Informację, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor Żłobka wywiesza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.

§ 8.

Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) rodzic/opiekun prawny dziecka składa Dyrektorowi Żłobka wniosek, Dyrektor Żłobka przyjmuje wnioski przez cały rok, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2) w sytuacji jeśli ilość złożonych wniosków przekracza ilość dostępnych miejsc, każdy złożony wniosek rozpatrywany jest według ustalonych kryteriów. Pierwszeństwo w ubieganiu się o miejsce w żłobku mają rodzice obydwoje pracujący, zamieszkujący/zameldowani na terenie gminy. Pod uwagę przy rekrutacji wniosków brana jest również data złożenia wniosku i deklaracja rozpoczęcia uczęszczania do żłobka określona we wniosku.

3) korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny, opłaty rodzic/opiekun prawny dokonuje na podstawie miesięcznego rozliczenia wystawianego przez Dyrektora Żłobka;

§ 9.

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8,00.

2. Do Żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore; w razie stwierdzenia zachorowania dziecka w trakcie pobytu w Żłobku rodzice/opiekunowie prawni na wezwanie Żłobka winni bezzwłocznie odebrać dziecko z placówki.

§ 10.

W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem, Żłobek zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez opiekunów/opiekunki dziecięce oraz pielęgniarza/pielęgniarkę.

§ 11.

1. Wszyscy pracownicy Żłobka są pouczeni o zasadach bezpieczeństwa i higieny zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2. Każde dziecko, korzystające ze Żłobka, powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych, osobę trzecią załącznik nr 2.

§ 12.

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze Żłobka może nastąpić w przypadku:

1) nie uregulowania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wymaganych opłat za korzystanie ze Żłobka, o których mowa w § 8 pkt 4,

2) nie zgłoszenie się dziecka do 10 dni od daty zapisania dziecka, gdy rodzic/opiekun prawny nie powiadomi dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności,

3) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego z różnych nieprzewidzianych przyczyn, w przypadku częstych chorób dziecka zgłoszenie zamiaru rezygnacji ze Żłobka przed pierwszym dniem następnego miesiąca

§ 13.

1. Dyrektor Żłobka powoływany jest przez Wójta Gminy Bobrowniki.

2. Zadania i obowiązki dyrektora Żłobka określa statut Żłobka.

3. Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników.

Rozdział III. Zadania i zakres działania pracowników Żłobka.

§ 14.

1. Organizacją Żłobka kieruje Dyrektor, reprezentuje Żłobek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników administracji i obsługi.

3. Obsługę w zakresie pełnej księgowości wykonuje główna księgowa GZO w Bobrowniakch.

4. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe obejmuje pracownik Żłobka wskazany przez niego w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

§ 15.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) organizowanie i tworzenie warunków pracy Żłobka w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy,

3) pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla pracowników Żłobka,

4) kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń,

5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka,

6) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników Żłobka ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu; opracowywanie projektów planu i budżetu,

7) opracowywanie i zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontów do Urzędu Gminy Bobrowniki,

8) prawidłowe gospodarowanie mieniem Żłobka i powierzonymi środkami finansowymi,

9) rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka,

10) prowadzenie i nadzór nad szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

11) wykonywanie wszystkich czynności wynikających z działalności Żłobka jako zakładu użyteczności publicznej,

12) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Żłobka,

§ 16.

Do zadań opiekuna/opiekunki dziecięcej zatrudnionej w Żłobku należy w szczególności:
1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności,
i zainteresowania poprzez obserwację i kontakt indywidualny,
2. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
3. nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia,
4. opracowanie planu zajęć dla grupy,
5. prowadzenie dokumentacji związanej z edukacją i rozwojem dzieci,
6. stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznania dzieci,
7. określanie potrzeb dziecka i ich zaspakajanie,
8. stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania,
9. stosowanie wybranych gier i zabaw wpływających na rozwój dziecka,
10. utrzymanie w czystości dziecka i jego otoczenia,
11. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia.

Opiekunka dodatkowo:
1. przestrzega czasu pracy ustalonego w żłobku i wykorzystuje go w sposób najbardziej efektywny,
2. przygotowuje sale do zajęć z dziećmi,
3. dba o estetyczny wygląd sal,
4. dba o przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
5. karmi dzieci i wykonuje zabiegi pielęgnacyjne,
6. pracuje indywidualnie lub zespołowo,
7. jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych dzieci, oraz stan i wyposażenie sali,
8. współpracuje z rodzicami i pozostałym personelem,
9. wykonuje ustne polecenia dyrektora placówki.

§ 17.

Pracownicy Żłobka mają obowiązek przestrzegania:
1) regulaminów wewnętrznych,
2) zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Żłobka,
3) ustalonego porządku pracy,
4) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Gminnego w Bobrownikach z siedzibą w Rogoźniku,
5) zasad bezpieczeństw i higieny pracy,
6) ustalonego czasu pracy,
7) przestrzegania tajemnicy służbowej

oraz
1) wykonywania pracy starannie i sumiennie,
2) wykonywania poleceń służbowych,
3) podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej,oraz przestrzegania przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,
4) uprzejmości wobec interesantów, oraz przestrzegania kodeksu etyki pracowników Żłobka.

8) pracownicy pozyskują informację od rodziców o stanie zdrowia dziecka dotyczących przebytych chorób, alergii, problemów zdrowotnych oraz ogólnym funkcjonowaniu dziecka. W tym celu rodzice/prawni opiekunowie wypełniają formularz „Wywiad z rodzicami” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.

§ 18.

1. Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do korzystania ze świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki.
2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do:
1) pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,
2) pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
4) wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek.
3. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust.2 pkt 4, można składać w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.
4. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach opisanych w ust 2 pkt 4, Dyrektor Żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.

Rozdział V. Warunki współdziałania z innymi instytucjami.

§ 19.

1.Żłobek współdziała w realizacji swoich zadań statutowych z:
1) innymi żłobkami
2) przedszkolami
3) Ośrodkiem Pomocy Społecznej
4) organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i społeczności lokalnej.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 20.

1. Traci moc dotychczasowy Regulamin Żłobka Gminnego w Bobrownikach
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 5.września 2019r.

§ 21.

Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:
1.wzór wniosku- załącznik nr 1.
2.wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka – załącznik nr 2
3.wzór wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi – załącznik nr 3