Deklaracja dostępności

Żłobek Gminny w Bobrownikach ul. Zacisze 1, 42-582 Rogoźnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej; http;//www..zlobek.bobrowniki.pl/

Data publikacji strony internetowej 15.02.2013r

Data ostatniej istotnej aktualizacji 25.11.2021r

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDFmogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDFmogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

inne

Wyłączenie

Serwis zawiera dokumenty PDF które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych( nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury)- lub są skanami dokumentów.

inne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia; 28.03.2022r

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądoiwi i aktualizacji dnia 31.03.2022r.

Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

za rozpoatrywanie uwag i wniosków odpowiada; dyrektor placówki

e-mail; zlobek@bobrowniki.pl

telefon 607 866 068

Każdy ma prawo

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żadanie musi zawierać

dane kontaktowe osoby zgłaszającej

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie

wskazaniedogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie , najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście główne znajduje się od parkingu. W podstawowym zakresie zapewnia się możliwość dostania się do budynku osobie ze szczególnymi potrzebami wejściem głównym.

Dostosowanie korytarzy

Z korytarza głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnyhch dla interesatnów pomieszczeń. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

Dostosowanie schodów

do budynku nie prowadzą schody

Dostosowanie wind

brak wind

Dostępność pochylni

popchylnia znajduje się przy wejściu głównym

Dostępność platform

brak platformy

Dostępność informacji głosowych

przy wejściu głównym jest zainstalowany wideodomofon

Dostosowanie parkingów

przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

brak tłumacza języka migowego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

podwyższony kontrast

możliwość zmiany szerokości strony

na stronie internetowej można używac standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych dtrony internetowej prosimy o kontakt adres poczty elektronicznej zlobek@bobrowniki.pl kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 607 866 068.

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisasnia zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie ,o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinnien zrealizować żądanie niezwłócznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publicznu niezwłocznie informuje o tym , kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji .

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacj żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich,

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości będziemy poprawiać źle opracowane dokumenty tekstowe oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawne.