Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Regulamin organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku w tym:
1)przebieg procesu udzielania świadczeń,
2)rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,
3)zadania i organizację Żłobka,
4)zadania i obowiązki pracowników,

§ 2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1.Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka.
2.Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Żłobka Gminnego w Bobrownikach
3.Statucie – należy przez to rozumieć Statut Żłobka Gminnego w Bobrownikach

§ 3.

 

1. Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną realizującą zadania gminy z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
powołaną Uchwałą Nr XIV/135/11 Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 08 grudnia 2011 r.
2. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych mieszkańcom Gminy Bobrowniki i okolicy.

§ 4.

 

Dyrektor Żłobka może określić w drodze zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych przez Żłobek.

 

§ 5.

 

1. Żłobek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

 

Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka.

 

§ 6.

 

1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, które obejmują swoi zakresem opiekę nad dziećmi od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objecie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
2. Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.
3. Zdania Żłobka określa jego Statut.

 

§ 7.

 

1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą
3. Dyrektor Żłobka określa w drodze zrządzeń:
1) czas oraz szczegółową organizację pracy Żłobka,
2) ilość grup organizacyjnych, ich strukturę wewnętrzną oraz obsadę etatową – w zależności od ilości dzieci w Żłobku.
4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor Żłobka wywiesza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.

 

§ 8.

 

Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, przy uwzględnieniu następujących zasad:
1)rodzic/opiekun prawny dziecka składa Dyrektorowi Żłobka wniosek, Dyrektor Żłobka przyjmuje wnioski  przez cały rok, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
2) w przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do Żłobka Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka umowę w sprawie korzystania ze Żłobka,
3)umowa, której mowa w punkcie 2, powinna być podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze Żłobka, wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
4)korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny, opłaty rodzic/opiekun prawny dokonuje na podstawie miesięcznego rozliczenia wystawionego przez Dyrektora Żłobka;
5)dziecko przyjęte do Żłobka powinno posiadać aktualne zaświadeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zapisania dziecka do Żłobka.


§ 9.

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka- w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8:00.
2. Do Żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore; w razie stwierdzenia zachorowania dziecka w trakcie pobytu w Żłobku rodzic/opiekun na wezwanie Żłobka winni bezzwłocznie odebrać dziecko ze Żłobka.

 

§ 10.

 

W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem, Żłobek zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez opiekunów/opiekunki dziecięce oraz pielęgniarza/pielęgniarkę.

 

§ 11.

 

1. Wszyscy pracownicy Żłobka są pouczeni o zasadach bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Każde dziecko, korzystające ze Żłobka, powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pisemnie upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych ,osobę trzecią załącznik nr 3.

 

§ 12.

 

Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających ze Żłobka może nastąpić w przypadku:

1)nie uregulowania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka, wymagalnych opłat za korzystanie ze Żłobka, o których mowa w § 8 pkt 4,
2)nie zgłoszenie się dziecka do 10 dni od daty zapisania dziecka, gdy rodzic/opiekun prawny nie powiadomi dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności,
3)na wniosek rodzica/opiekuna prawnego z różnych nieprzewidzianych przyczyn zachowując okres wypowiedzenia przewidziany w umowie, o której mowa w § pkt 2 Regulaminu, a w przypadku częstych chorób dziecka zgłoszenie zamiaru rezygnacji ze Żłobka przed pierwszym dniem następnego miesiąca,
4)rozwiązania umowy, o której mowa w § 8 pkt 2 Regulaminu z przyczyn innych niż opisane w pkt.1,2 i 3 powyżej.

 

§ 13.

1. Dyrektor Żłobka powoływany jest przez Wójta Gminy Bobrowniki.
2. Zadania i obowiązki dyrektora Żłobka określa statut Żłobka.
3. Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników.

 

Rozdział III. Zadania i zakres działania pracowników Żłobka.

 

§ 14.

 

1. Organizacją Żłobka kieruje Dyrektor, reprezentuje Żłobek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników administracji i obsługi

3. Obsługę w zakresie pełnej księgowości wykonuje główna księgowa GZO w Rogoźniku.

4. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe obejmuje pracownik Żłobka wskazany przez niego w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy Bobrowniki w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

§ 15.

 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami
2)organizowanie i tworzenie warunków pracy Żłobka w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy
3)pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla pracowników Żłobka
4)kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń
5)sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka

6)czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa przez pracowników Żłobka ustalenie regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu; opracowywanie projektów planu i budżetu,
7)opracowywanie i zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontów do Urzędu Gminy Bobrowniki.

8)prawidłowe gospodarowanie mieniem Żłobka i powierzonymi środkami finansowymi

9)rozpatrywanie skarg wniosków, zażaleń od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do żłobka

10)prowadzenie i nadzór nad szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

11)wykonywanie wszelkich czynności wynikających z działalności Żłobka jako użyteczności publicznej.

12)inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Żłobka.

 

§ 16.

 

Do zadań opiekuna/opiekunki dziecięcej zatrudnionej w Żłobku należy w szczególności :
1.tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowania poprzez obserwację i kontakt indywidualny
2.dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
3.nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia.
4.opracowanie planu zajęć dla grupy.
5.prowadzenie dokumentacji związanej z edukacją i rozwojem dzieci.
6.stosowanie wybranych form komunikacji interpersonalnej oraz metod poznania dzieci.
7.określanie potrzeb dziecka i ich zaspakajanie
8.stosowanie podstawowych zasad i metod wychowania.
9.stosowanie wybranych gier i zabaw wpływających na rozwój dziecka.
10.utrzymanie w czystości dziecka i jego otoczenia.
11.udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia.
Opiekunka dodatkowo:
1.przestrzega czasu pracy ustalonego w żłobku i wykorzystuje go w sposób najbardziej efektywny.
2. przygotowuje sale do zajęć z dziećmi
3. dba o estetyczny wygląd sal
4.dba o przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
5.karmi dzieci i wykonuje zabiegi pielęgnacyjne.
6.pracuje indywidualnie lub zespołowo.
7.jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych dzieci, oraz stan
i wyposażenie sali.
8.współpracuje z rodzicami i pozostałym personelem.
9.wykonuje ustne polecenia dyrektora placówki.

 

 

§ 17.

 Pracownicy Żłobka mają obowiązek przestrzegania:
1)regulaminów wewnętrznych
2)zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Żłobka
3)ustalonego porządku pracy
4)niniejszego Regulaminu
5)zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
6)ustalonego czasu pracy
7)przestrzegania tajemnicy służbowej
oraz :
1)    wykonywania pracy starannie i sumiennie
2)    wykonywania poleceń służbowych
3)    podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej, oraz przestrzegania przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka
4)    uprzejmości wobec interesantów, oraz przestrzegania kodeksu etyki pracowników Żłobka

 

Rozdział IV. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.

 

§ 18.

 

1.Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do korzystania ze świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki.
2.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do:
1)pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,
2)pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
3)wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek,
3.Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust.2 pkt 4, można składać w formie ustnej i pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.
4.Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach opisanych w ust 2 pkt 4, Dyrektor Żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.

 

 

Rozdział V. Warunki współdziałania z innymi instytucjami.

 

§ 19.

 

1.Żłobek współdziała w realizacji swoich zadań statutowych z:
1)innymi żłobkami
2)przedszkolami
3) Ośrodkiem Pomocy Społecznej
4)organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i
i społeczności lokalnej.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

 

§ 20.

 

1.Traci moc dotychczasowy Regulamin Żłobka Gminnego w Bobrownikach
2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.stycznia 2014r.

 

§ 21

 

Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu :
1.wzór wniosku- załącznik nr 1.
2.wzór umowy w sprawie korzystania ze żłobka – załącznik nr 2.
3.wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka – załącznik nr 3
4.wzór wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi – załącznik nr 4