mis        Misja żłobka

Żłobek

 • Zapewnia wychowankom bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów żłobka i zarządzania placówką.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
 • Tworzy warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności,
 • kształtuje  postawy w obcowaniu z otoczeniem  przyrodniczym i społecznym.
 • Stwarza atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i żłobkowym.
 • Jest dynamiczny w stosunku do zmieniających się warunków np. czasu  pracy, rodzaju żywienia, formy pracy z małym dzieckiem, zajęć dodatkowych.

 

Wizja

 • Zapewnienie dzieciom atmosfery szczęśliwego dzieciństwa, stwarzając odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju każdego z nich.
 • Postawienie  na aktywność dzieci we wszystkich możliwych jej formach.


Praca z rodzicami

 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz żłobka,
 • szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka,
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
 • ukazanie żłobka jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych żłobka i środowiska rodzinnego,
 • formy współpracy z rodzicami:
    1. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
    2. ,,dni otwarte’’ dla rodziców,
    3. organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców,
    4. konsultacje indywidualne,
    5. prowadzenie kącika dla rodziców( informacje, eksponowanie prac itp..),
    6. włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, żłobkowych,
    7. włączenie rodziców w pracę na rzecz żłobka,

Żłobek przyszłości ma do spełnienia wiele funkcji, od opiekuńczej, poprzez wychowawczą, socjalizującą, leczniczą aż do edukacyjnej. Dziecko w takiej placówce powinno czuć się niemal tak swobodnie jak w domu.